PIENTALO VASTAAVA MESTARI

Pientalo vastaava mestari

Pientalo vastaavamestari Varsinais-Suomen alueella sekä Satakunta eteläpuoli, Kantahäme ja Uusimaa. KVV Vastaava, energiatodistukset, pääsuunnittelija ja valvonta. Lue lisää.

Rakennusmestari Mika Nylund


Pientalo vastaava mestari 25 vuoden kokemuksella.

Pientalo vastaava mestari on lakisääteinen ja vaaditaan kaikissa rakennuslupa kohteissa. Vastaavantyönjohtajan hakemus jätetään kaupungin tai kunnan rakennusvalvontaan joka hyväksyy tämän. Vastaava mestari huolehtii rakentamisen aikana lakisääteisistä vaatimuksien noudattamisesta. Myös rakennuslupien haku prosessit. Toimintaan kuuluu myös maanrakentamisen valvonta vastaavatyönjohto sekä tarkastukset.

Minulla on myös vastuuvakuutus 100 000 euroon saakka.

Jos sinulla on pientalo vastaava mestarin tarvetta niin ota yhteyttä. Normaalin pientalon rakentamisen vastavaantyönjohdon työtunteja kertyy noin 160.

Rakennuslupaa haettaessa pitää samalla nimetä pääsuunnitelija kohteelle. Tarvittaessa tämä on myös mahdollista.


Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 § 1 momentti

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:

1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;

2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;

3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;

4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa;

5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa.